Historia Banku

Początki działalności spółdzielczej na ziemi szczucińskiej sięgają przełomu XIX i XX stulecia.

Z inicjatywy Księdza Tomasza Łączewskiego – proboszcza ,Antoniego Wajdowicza – nauczyciela szkół ludowych, księdza Józefa Juliana – wikarego, Michała Dudy gospodarza z Lubasza i Jana Irli – gospodarza z Łęki Szczucińskiej w dniu 26 kwietna 1900 roku w Sądzie Obwodowym w Tarnowie została zarejestrowana „Spólka Oszczędności i Pożyczek w Szczucinie, Stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczoną poręką z siedzibą w Szczucinie”.

Jak wskazują zapisy w rejestrze sądowym i kronice Banku, celem Spółki było: ”starać się o materialne i moralne podniesienie członków Spółki”.

Pierwszy Zarząd Spółki stanowili: ks. Tomasz Łączewski – jako przewodniczący, Antoni Wajdowicz – zastępca przewodniczącego, oraz członkowie: ks. Józef Dulian, Michał Duda, Jan Irla.

Od czasu zarejestrowania Spółki w 1900 roku Bank Spółdzielczy przetrwał różne zawirowania historii i prowadził z małą przerwą w latach okupacji swą działalność, zdobywając doświadczenie i uznanie wciąż powiększającej się liczby członków i użytkowników korzystających z usług bankowych.

Dziś z satysfakcją możemy stwierdzić, że Bank Spółdzielczy w Szczucinie z powodzeniem przetrwał trudne chwile przemian jakie dokonały się w polskiej bankowości spółdzielczej.

Dziś z satysfakcją możemy stwierdzić, że Bank Spółdzielczy w Szczucinie z powodzeniem przetrwał trudne chwile przemian jakie dokonały się w polskiej bankowości spółdzielczej.

Obecnie BS Szczucin prowadzi swoją działalność na terenie powiatu dąbrowskiego i powiatów sąsiadujących. Od 2002 roku zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W 2003 roku została zakończona rozbudowa i modernizacja budynku siedziby Banku Spółdzielczego w Szczucinie.

Okres ostatnich lat to dynamiczny rozwój usług, ciągłe pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie funduszy własnych banku poprzez efektywne wykorzystywanie posiadanego potencjału, jak i pełne wykorzystanie możliwości rynkowych, podnoszenie jakości i standardu świadczonych usług oraz inwestowanie w nowoczesne rozwiązania techniczne.

Bank Spółdzielczy w Szczucinie jest Bankiem wyłącznie z kapitałem polskim.

Bank Spółdzielczy w Szczucinie działa na terenie województwa małopolskiego jako również powiatu buskiego, dębickiego, kazimierskiego, mieleckiego, staszowskiego.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szczucinie:

Grzegorz Liguz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bronisława Krzysztofik

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Padykuła

Członek Rady Nadzorczej

Janina Mazur

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zbigniew Kulig

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Piekielniak

Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Głód

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Łachut

Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Trębaczewski

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczucinie:

Aldona Wolak

Prezes Zarządu

Ewa Pajor

Członek Zarządu

Mariola Iwanicka

Członek Zarządu